facebook-pixel

Algemene voorwaarden

18 maart 2024

Algemene voorwaarden Spirit Coaching

Definities

Spirit Coaching :        eenmanszaak
Activiteit:                    een door Spirit Coaching te leveren dienst zoals een intensive, seminar, event etc., zowel online als live.
Intensive:                    een 3- of 5 daagse of Activiteit waarbij intern wordt verbleven.
Seminar:                     een 1-, of 2 daagse Activiteit.
Event:                          een 1-, of 2 daagse Activiteit met zeer lage aanbiedingsprijs.
Training:                     meerdere Activiteiten samengevoegd.
Trainingskosten:         het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht voor het volgen van een Training.
Materiaal:                   door Spirit Coaching te leveren stoffelijke zaken.
Boeken:                      door Spirit Coaching te leveren fysieke boeken.
E-producten:               door Spirit Coaching te leveren downloadbare producten.
Deelnemer:                 degene die deelneemt aan een Activiteit.
Klant:                          degene die (studie)materiaal koopt.
Open Ticket:               recht op deelname aan vooraf bepaalde Activiteit.
Website:                     www.spirit-coaching.nl

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Spirit Coaching komt tot stand door aanvaarding van Spirit Coaching van het aanbod van de Klant om Materiaal, Boeken of E-producten te kopen of door aanvaarding van de aanmelding van de Deelnemer om deel te nemen aan een Activiteit.

Deelnemer of Klant verklaart door het doen van een aanbod aan, respectievelijk het aanmelden voor een Activiteit bij Spirit Coaching, in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Spirit Coaching heeft te allen tijde het recht om een aanbod of aanmelding van Klant of Deelnemer niet te aanvaarden.

Een Deelnemer kan zich aanmelden voor een Activiteit van Spirit Coaching via de website of door het invullen van een inschrijfformulier voor aanvang van de Activiteit.

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden ter zake van, door of vanwege de eenmanszaak Spirit Coaching georganiseerde Activiteiten en ter zake van door haar gedane leveringen.

Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Betaling Materiaal en Boeken

Het verschuldigde bedrag dient vooruit te worden betaald door de Klant aan

Spirit Coaching. De diverse betaalmogelijkheden staan vermeld op de website of ter plaatse benoemd. Als plaats van levering van Materiaal geldt het adres dat de Klant aan Spirit Coaching kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging of vermissing van Materiaal en Boeken bij verzending berust tot het moment van ontvangst door of namens de Klant bij Spirit Coaching. Indien de gekochte materialen niet kunnen worden geleverd, wordt de al door de Klant verrichte betaling terugbetaald.

De levertijd bedraagt uiterlijk dertig dagen, tenzij anders staat vermeld op de website. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant hiervan binnen de overeengekomen levertijd bericht. De Klant heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele vergoeding van gemaakte kosten.

Betaling E-producten

Het verschuldigde bedrag dient vooruit te worden betaald door de Klant aan

Spirit Coaching. De diverse betaalmogelijkheden staan vermeld op de website. Als plaats van levering van Materiaal geldt het e-mailadres dat de Klant aan Spirit Coaching kenbaar heeft gemaakt. Indien de gekochte materialen niet kunnen worden geleverd, wordt de al door de Klant verrichte betaling terugbetaald.

Na betaling zal het E-product direct worden verzonden tenzij anders vermeld. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant hiervan binnen 5 werkdagen bericht. De Klant heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele vergoeding van gemaakte kosten.

Retourneren Materiaal en Boeken

Bij aankoop van Materiaal of Boeken heeft de Klant gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Deze termijn vangt aan bij ontvangst van het Materiaal of Boek door de Klant. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het Materiaal of Boek en de verpakking. De Klant zal het Materiaal of Boek slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de Klant het product wenst te behouden. Gebruikt Materiaal en Gelezen Boeken kunnen niet geretourneerd worden. Bij ontbinding is de Klant verplicht het Materiaal en/of het Boek met alle toebehoren in de originele staat en verpakking te retourneren volgens de door Spirit Coaching verstrekte instructies. Kosten van retourneren komen voor rekening van de klant. Binnen 30 dagen na ontvangst van het Materiaal en/of het Boek en de bankgegevens van de klant, zullen de kosten exclusief verzendkosten worden terugbetaald, tenzij het Materiaal en/of het Boek niet in goede staat is ontvangen.

Retourneren E-producten

E-producten kunnen niet geretourneerd worden.

 

Inschrijving Activiteit en Training

De inschrijving voor een Activiteit vindt plaats door middel van invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier via de website. Indien door Spirit Coaching een aan te betalen bedrag wordt vastgesteld, dan dient dit bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn door Spirit Coaching te zijn ontvangen. Aanmeldingen worden door Spirit Coaching bevestigd na ontvangst van het aanmeldingsformulier. Wanneer inschrijving om welke reden dan ook niet mogelijk is, stelt Spirit Coaching de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

Na het inzenden van het aanmeldingsformulier geldt een bedenktijd van veertien werkdagen waarbinnen de Deelnemer het recht heeft de inschrijving ongedaan te maken. Na het verstrijken van deze termijn komt een overeenkomst tot stand tussen Spirit Coaching en de Deelnemer in de zin van deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Bij Spirit Coaching kan een Training enkel als één geheel worden afgenomen. Alleen indien een Deelnemer één of meerdere Activiteiten reeds eerder heeft gevolgd, kan er een reductie plaatsvinden van de totale Trainingskosten.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een van de Activiteiten behoudt Spirit Coaching zich het recht voor de betreffende Activiteit op te schorten naar een – binnen een door Spirit Coaching te bepalen redelijk tijdsbestek – later gelegen aanvangsdatum, dan wel af te gelasten. Ingeschreven Deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per e-mail. In het geval van opschorting blijft de overeenkomst gehandhaafd. In het geval van afgelasting vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de Deelnemer en voor Spirit Coaching, terwijl Spirit Coaching zich verplicht om het door de Deelnemer bij aanmelding betaalde bedrag onmiddellijk te restitueren.

Bij over-inschrijving van een Activiteit behoudt Spirit Coaching zich het recht voor de Deelnemers te verdelen over meerdere groepen, dan wel een keuze te maken uit de ingeschreven Deelnemers.

Spirit Coaching behoudt zich het recht voor Deelnemers, met opgaaf van reden, te weigeren, aanvullende eisen te stellen, van verdere deelname te onthouden of de Activiteit op te schorten.

Behoudens uitsluiting van deelname, verplicht Spirit Coaching zich in te spannen om in samenspraak met de Deelnemer de voorwaarden te scheppen om de Activiteit te hervatten. Dit leidt in beginsel niet tot ontbinding van het contract, tenzij anders wordt overeengekomen.

Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door Spirit Coaching gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Alle door Spirit Coaching genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Aan oude publicaties en dergelijke, waarin andere prijzen en tarieven worden genoemd dan de voor de betreffende Activiteit of Materiaal door Spirit Coaching opgegeven prijzen en tarieven, kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Spirit Coaching behoudt zich het recht voor om per direct de prijzen en het assortiment aan te passen.

De door Spirit Coaching genoemde Trainingskosten en prijzen van Activiteiten zijn inclusief zaalhuur en lesmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Niet inbegrepen zijn de eventuele consumpties, tenzij anders vermeld.

Spirit Coaching huurt voor de betreffende Activiteit een passende accommodatie.

De verblijfskosten tijdens een Intensive zijn niet bij de kosten van de Activiteit inbegrepen en worden door de Deelnemer direct met het centrum afgerekend.

De verblijfskosten blijven ook voor een evenredig deel voor rekening van de Deelnemer wanneer deze laatste, om welke reden dan ook, niet in de gehuurde accommodatie wenst te verblijven of niet aan één of meerdere groepsbijeenkomsten deelneemt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Huur- en verblijfskosten kunnen verschillen per door Spirit Coaching gehuurde accommodatie.

De hoogte van huur- en verblijfskosten, zoals genoemd op de website van Spirit Coaching, dienen slechts ter oriëntatie, zodat daaraan nimmer rechten kunnen worden ontleend.

Uitvoering overeenkomst

Spirit Coaching zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de gemaakte afspraken na te komen, maar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de overeenkomst door bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, door het vervangen van (gast)docenten, alsmede door wijziging van de door Spirit Coaching gehuurde accommodatie, zowel in plaats als naar tijd. Bij wijziging in de uitvoering van de overeenkomst is de Deelnemer niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

De samenstelling van de groepsgrootte kan per Activiteit verschillen.

Betaling Activiteit

Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een Activiteit door

Spirit Coaching te zijn ontvangen met vermelding van de naam van de Deelnemer, het eventuele factuurnummer en de omschrijving van de Activiteit. De diverse betaalmogelijkheden staan vermeld op de website.

De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan Spirit Coaching.

Bij niet tijdige betaling kan de Deelnemer de toegang tot de Activiteit worden ontzegd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.

Bij verzending van een betalingsherinnering is Spirit Coaching gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zal Spirit Coaching gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

Alle kosten voor de inning van enig door de Deelnemer aan Spirit Coaching verschuldigd bedrag zijn voor rekening van de Deelnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van het opeisbaar te vorderen bedrag, eventueel te vermeerderen met omzetbelasting.

Betaling Trainingskosten

Betaling van de Trainingskosten kan op twee manieren:

 • De Trainingskosten kunnen in hun geheel worden voldaan; de betaling van de volledige Trainingskosten dient voor aanvang van de eerste Activiteit van de desbetreffende Training door Spirit Coaching te zijn ontvangen. De diverse betaalmogelijkheden staan vermeld op de website.
 • De Trainingskosten kunnen in maandelijkse termijnen worden voldaan per automatische incasso. In dat geval geldt een administratieve toeslag voor de verwerking van de incasso. In geval van betaling in termijnen geldt de opgave zoals vermeld op de website van Spirit Coaching.

  Spirit Coaching behoudt het recht voor betaling in termijnen slechts toe te staan na het ondertekenen van een machtiging tot incasso door de Deelnemer, waarbij Spirit Coaching de betalingstermijnen op of rond vooraf vastgestelde data bij de Deelnemer incasseert. Bij een storno brengt Spirit Coaching extra administratiekosten in rekening.

Bij niet tijdige betaling kan de Deelnemer de toegang tot de Activiteit worden ontzegd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.

Bij verzending van een betalingsherinnering is Spirit Coaching gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zal Spirit Coaching gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

Alle kosten voor de inning van enig door de Deelnemer aan Spirit Coaching verschuldigd bedrag zijn voor rekening van de Deelnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van het opeisbaar te vorderen bedrag, eventueel te vermeerderen met omzetbelasting.

Indien een Activiteit door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, zal hiervoor door Spirit Coaching een nieuwe datum worden vastgesteld of wordt een in de Training passend alternatief aangeboden. Reeds betaalde Trainingskosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Open tickets

Met een open ticket kan tot een jaar na het verkrijgen zonder extra kosten worden aangemeld voor een vastgestelde Activiteit. Na verloop van een jaar verloopt de geldigheid van het open ticket.

 

Annuleringen en wijzigingen Training

Annulering Training

Bij annulering van de kant van de Deelnemer gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij annulering na de bedenktijd van veertien werkdagen blijft altijd een bedrag ter hoogte van 10% van de Trainingskosten verschuldigd.
 2. Bij annulering minder dan een maand voor aanvang van de eerste Activiteit van de

betreffende Training blijft het volledige lesgeld voor de betreffende Training verschuldigd.

 1. Bij annulering na aanvang vindt geen terugbetaling van het lesgeld voor dat betreffende Training meer plaats.
 2. Wanneer de Deelnemer tijdens de duur van de overeenkomst een Training, om welke reden dan ook, beëindigt dan wel onderbreekt, blijft de Deelnemer gehouden tot nakoming van alle verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de tussen de Deelnemer en Spirit Coaching gesloten overeenkomst.

Bij annulering van een Activiteit van de kant van Spirit Coaching worden de betaalde Trainingskosten voor deze specifieke Activiteit in hun geheel aan de Deelnemer terugbetaald.

Wijzigen Training

 1. Bij annulering door de Deelnemer minder dan één maand voor aanvang van een drie- of vijfdaagse intensive, die onderdeel uitmaakt van een Training, worden € 50,- wijzigingskosten in rekening gebracht indien de Deelnemer deze intensive wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid.
 2. Bij annulering door de Deelnemer binnen veertien dagen voor aanvang van een drie-, of vijfdaagse intensive, die onderdeel uitmaakt van een Training, worden € 100,- wijzigingskosten in rekening gebracht indien de Deelnemer deze intensive wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid.
 3. Bij annulering door de Deelnemer binnen zeven dagen voor aanvang van een drie-, of vijfdaagse intensive, die onderdeel uitmaakt van een Training, worden € 100,- wijzigingskosten in rekening gebracht indien de Deelnemer deze intensive wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid. Tevens blijft de Deelnemer de volledige verblijfskosten van de te annuleren intensive verschuldigd.
 4. Bij annulering door de Deelnemer minder dan een maand voor de Activiteit (met

uitzondering van een intensive), die onderdeel uitmaakt van een Training, worden € 50,- wijzigingskosten in rekening gebracht indien de Deelnemer deze Activiteit wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid. Binnen drie dagen voor aanvang van een Activiteit worden daar bovenop de eventuele lunchkosten in rekening gebracht indien de Deelnemer deze Activiteit wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid.

Wijzigingen en annulering aanmelding

Wijzigen aanmelding

Het is mogelijk om een deelname aan een Activiteit om te zetten naar een andere datum.

Als een Deelnemer de datum wenst te verplaatsen, brengt Spirit Coaching hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Omzetten is alleen mogelijk voor dezelfde Activiteit.

Omzetten naar een andere activiteit is niet mogelijk. Een verzoek tot wijziging kan uitsluitend worden gedaan per e-mail en kan slechts gedaan worden tot een maand voor de aanvang van het Event, Seminar of Intensive.

Annuleren aanmelding

De Deelnemer kan eventueel bij annulering van een Activiteit zelf voor een vervanger zorgen. Voor deze wijziging gelden € 50,- administratiekosten.

Deze algemene voorwaarden zullen dan tevens van toepassing zijn op de relatie tussen

Spirit Coaching en de vervanger.

Annuleren Intensive

Mocht de Deelnemer geen gebruik willen maken van het zorgen voor een vervanger, dan worden bij annulering van meer dan 21 dagen voor de Intensive € 75,- annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 21 dagen voor de aanvang van de Intensive is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Intensive blijft de Deelnemer het volledige deelnamebedrag verschuldigd, alsmede de verblijfskosten.

Annuleren Seminars

Mocht de Deelnemer geen gebruik willen maken van het zorgen voor een vervanger, dan wordt bij annulering van meer dan 14 dagen voor het Seminar € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van het Seminar is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de Seminar blijft de Deelnemer het deelnamebedrag verschuldigd, alsmede de kosten voor een eventuele lunch.

Annuleren Events

Een Event kan per definitie niet worden geannuleerd vanwege de zeer lage aanbiedingsprijs.

Aansprakelijkheid

De Deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) Deelnemer(s) of de gebouwen en/of faciliteiten waar de Activiteit gehouden wordt. Spirit Coaching is op generlei wijzen aansprakelijk voor wat de Deelnemer tijdens en na de Activiteit met de opgedane kennis en ervaring doet.

Spirit Coaching is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdende met door haar gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Spirit Coaching.

Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, is Spirit Coaching nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met wijziging in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, vervanging dan wel uitvallen van (gast)docenten, alsmede wijziging in de door Spirit Coaching gehuurde accommodatie, zowel in plaats als naar tijd.

Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van medewerkers van Spirit Coaching en van derden die door of vanwege Spirit Coaching te werk zijn gesteld of van wier diensten door Spirit Coaching gebruik is gemaakt.

 

Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Spirit Coaching is het niet toegestaan het Materiaal, beeld, methodiek of de tijdens de Activiteit verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van Deelnemer gebruikt worden. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens de Activiteiten is niet toegestaan zonder toestemming van Spirit Coaching.

Beelden

Tijdens de Activiteiten kan Spirit Coaching foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. De Deelnemer kan herkenbaar zijn. Spirit Coaching zal de Deelnemer op de hoogte stellen als er opnames worden gemaakt. Spirit Coaching heeft het recht dit materiaal te gebruiken, voor o.a. marketingdoeleinden.

Geheimhouding

Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Activiteit van Spirit Coaching en andere Deelnemers hebben verkregen.

Gezondheid Deelnemer

Deelnemer verklaart tijdens deelname aan een Activiteit in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Deelnemer verklaart in staat te zijn intensieve fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een Activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de Deelnemer.

Spirit Coaching werkt niet met Deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de Activiteit onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De Deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijk reactie mogelijk is.

Spirit Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie en/of door psychische aandoeningen.

Wegsturen en weggaan Deelnemer

Gelet op het belang van andere Deelnemer behoudt Spirit Coaching zich het recht voor om Deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Activiteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname aan de Activiteit uit te sluiten.

Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de Activiteit onverlet. Wanneer de Deelnemer besluit om tijdens een Activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Spirit Coaching en is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Klachten en geschillen

Bij Spirit Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Spirit Coaching binnen de termijn van veertien dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

 

Klachtenportaal Zorg

Komen we er samen niet uit? Dan kan de klacht worden behandeld door Klachtenportaal Zorg.

Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg onder Spirit Coaching, lidmaatschap nummer 2700. Wilt u een klacht indienen, onderneem dan de volgende stappen:

– Bespreek de onvrede of klacht eerst met Spirit Coaching.

– Komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via

info@klachtenprotaalzorg.nl.

– Of vul op https://klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

– Adviezen gegeven door de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg zijn bindend.

Op overeenkomsten met Spirit Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

Copyright

Copyright© 2024 Uitgeverij Spirit Productions, www.spirit-coaching.nl

Niets uit alle materialen die je ontvangt gedurende een Training mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische opslag of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.